ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการส่งเสริมสุขภาพ article

 
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 article
งานประเพณีคริสต์มาส 2557 (Chrismas fair 2015) article
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 article
กีฬาสีภายในครั้งที่ 38 Parada Games 2014 article
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ Classroom Meeting article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 article
งานสัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557 article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 article
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 article
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 article
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 article
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก เนตรนารี และยุวกาชาด ป.1-4 ประจำปีการศึกษา 2555 article
กีฬาวันครู ประจำปี 2557 article
พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู ประจำปี 2557 article
การแข่งขันกิจกรรมยุวทูต T๐ Be Number One 2014 จ.อุตรดิตถ์ article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
งานประเพณีคริสต์มาส 2556 (Chrismas fair 2014) article
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 article
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 2556 article
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 37 Parada Games 2013 article
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 article
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 article
กิจกรรม "ภราดาสู่อาเซียน 2015" ประจำปี 2556 article
กิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2556 article
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 article
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 article
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556 article
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 article
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 article
กิจกรรม "สู่อ้อมกอดภราดา" (Come Back To School) ปีการศึกษา 2556 article
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 article
ประเพณีสงกรานต์ โรงเรียนภราดานุสรณ์ ประจำปี 2556 article
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน (ภาคเหนือตอนล่าง) ประจำปีการศึกษา 2555 article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 article
โครงการทัศนศึกษา สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 article
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 article
เดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 article
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 article
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานกีฬาวันครู ประจำปี 2556 article
พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 article
แสดงบนเวทีงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 article
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 article
งานประเพณีคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 article
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ OTPC ตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2555 article
ประชุมผู้ปกครองชั้นป.1 โครงการ One Taplet Per Child (OTPC) article
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2555 article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2555 article
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 article
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2555 article
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555 article
กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 article
อบรมการใช้ Tablet สำหรับครูชั้น ป.1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 article
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555 article
พิธีรับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. ประจำปี 2555 article
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2555 article
นิทรรศการและผลงานนักเรียน “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” article
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 article
งานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2555 article
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 5 ปี 2555 article
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2555 article
โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Parada Classroom Meeting) ปี 2555 article
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไคร้ เนื่องในวันเข้าพรรษาปี 2555 article
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2555 ณ วัดแม่เฉย article
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมาธิปไตย เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2555 article
ร่วมแข่งขัน Impromptu Speech Contest ระดับภูมิภาค 2555 article
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประจำปี 2555 article
กิจกรรมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2555 article
กิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ปีการศึกษา 2555 article
กิจกรรม "KFC School Tour" ปี 2555 article
กิจกรรม "มหัศจรรย์แท่งไม้ไอติมกับ วอลล์ แพดเดิล ป๊อป" ปี 2555 article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 article
โรงเรียนภราดานุสรณ์ สนองนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2555 article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 article
กิจกรรม "สู่อ้อมกอดภราดา" (Come Back To School) ปีการศึกษา 2555 article
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 article
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 article
กิจกรรมภาคฤดูร้อน(ซัมเมอร์) ทัศนศึกษาที่น้ำตกแม่พูล จ.อุตรดิตถ์ ปี 2555 article
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2555 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 article
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 article
มอบทุนการศึกษาโครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2554 article
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 article
ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ article
โครงการทัศนศึกษา สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 article
การประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำปี 2555 article
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน(ในระบบ) และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 article
ติวเข้ม ป.6 และ ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 article
เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 article
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 article
ร่วมเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2555 article
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2554 article
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันครู ประจำปี 2555 article
ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุรุสดุดีและรางวัล O-NET เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 article
ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554 article
เข้าร่วมการแสดงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2555 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ฝึกซ้อมการแสดงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2555 article
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 54 ต้อนรับปีใหม่ 55 article
งานประเพณีคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 article
การแข่งขันกีฬาฟันดาบไทย โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด article
กิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 7 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาคประจำภาคเหนือ article
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2554 article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2554 article
กีฬาสีภายใน PARADA GAME 2011 ประจำปีการศึกษา 2554 article
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554 article
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2554 article
กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 article
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สพฐ. - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 7 article
โครงการแข่งขันฟันดาบไทย article
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ article
โครงการ KID ART Work Shop สอนศิลปะและงานประดิษฐ์ เชิงสร้างสรรค์ article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2554 article
การอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน article
การอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา article
งานชุมนุมลูกเสือไทย 100 ปี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ article
การอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา article
งานแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2554 article
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ประจำปี 2554 article
มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักออกแบบ article
การประกวดเรียงความ "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์" article
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) article
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา article
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 article
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 article
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน article
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ article
การประชุมสัมมนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ article
งานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันเกิดคุณแม่รัศมี โภชนจันทร์ และฉลองรางวัล "เสมาคุณูปการ" กระทรวงศึกษาธิการ article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 article
โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ article
การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สกสค. article
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน article
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 53 ต้อนรับปีใหม่ 54 article
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2553 article
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2554 article
วันครูแห่งชาติ article
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 article
งานคริสมาสต์โรงเรียนภราดานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2553 article
การประชุมครูอาเซียน ครั้งที่ 26 article
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ article
กิจกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ" article
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553 article
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553 article
การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน article
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 article
การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง article
ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ article
การแข่งขันกีฬา สพฐ.- ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 6 article
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ article
การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ article
การฝึกปฏิบัติการและการประกวดการจัดสวนถาด article
การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT Genius article
กิจกรรม Classroom meeting ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน article
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ประจำปี 2553 article
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา article
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา article
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค article
งานทำบุญขึ้นอาคารเรียน Sarah ภัทรวดี article
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม article
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ article
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมประจำปี 2553 article
กิจกรรมวันไห้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 article
โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมในสถานศึกษา article
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา article
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2553 article
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน article
การอบรมครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 article
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2552 article
โครงการทัศนศึกษาระดับอนุบาล article
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" ประจำปี 2553 article
วันครูแห่งชาติ article
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 article
งานคริสมาสต์โรงเรียนภราดานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2552 article
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 จังหวัดนครสวรรค์ article
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2552 article
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ article
กิจกรรมโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" article
มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือไฟไหม้บ้านนักเรียน article
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2552 article
โครงการรณรงค์ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ article
การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน article
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2552 article
พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2552 article
โครงการศึกษาดูงานที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี article
โครงการศึกษาดูงานที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ article
โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ article
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 article
โครงงานปลูกจิตซื่อสัตย์ รักษาคุณธรรม กระทำความดี ถวายแด่องค์ราชันย์ article
ประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (3 D) article
ถวายพระพรในหลวงเนื่องในวันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 article
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน article
การแข่งขันคำถามสารานุกรมไทย article
โครงการส่งเสริมสุขภาพ article
กิจกรรม Parada Classrooms Meeting article
โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย article
พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ article
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ article
กิจกรรมไหว้ครู 2552 articledot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletเกียรติประวัติ
bulletฝ่ายบริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletสถิตินักเรียน
bulletระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่
bulletค่าธรรมเนียมการศึกษา
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2558
bulletฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
bulletฝ่ายอนามัยโรงเรียน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
WebSite ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
bulletกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
bulletโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
bulletสภอ.เมืองอุตรดิตถ์
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletเขื่อนสิริกิติ์
dot
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
dot
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานลูกเสือ สพฐ.
bulletสช. กระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงาน สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
bulletกรมการจัดหางาน
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สมศ.
โรงเรียนนี้น่าทึ่ง
Facebook

ข่าวการศึกษาวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนภราดานุสรณ์
เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. (055)414201 , 443024  Fax (055)414201
E-mail : parada_school@hotmail.com
www.parada.ac.th


flash_player