ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรม "สู่อ้อมกอดภราดา" (Come Back To School) ปีการศึกษา 2555article

วันที่ 1 มิ.ย. 55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม "สู่อ้อมกอดภราดา" (Come Back To School) โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ม.รัฐศาสตร์ โภชนจันทร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ อบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัย มารยาท และงานอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อตกลงและปกิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีจิตอาสา รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555article
วันที่ 25 พ.ค. 55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนด้วย
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555article
วันที่ 14 พ.ค. 55 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2555 ครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดก่อนแล้วในวันที่ 10 พ.ค. 2555 และได้รับเกียรติจาก อ.ศิรประภา โภชนจันทร์ ผู้จัดการโรงเรียนภราดานุสรณ์ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักเรียน และกล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่
กิจกรรมภาคฤดูร้อน(ซัมเมอร์) ทัศนศึกษาที่น้ำตกแม่พูล จ.อุตรดิตถ์ ปี 2555article
วันที่ 4 เม.ย. 55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน(ซัมเมอร์) ทัศนศึกษา ณ น้ำตกแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้ซึ่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในจังหวัดของตนเอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้วย
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2555 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1article
วันที่ 20 เม.ย.55 ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพร นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างความสำคัญวันผู้สูงอายุและให้ลูกหลานและผู้มีอาวุโสน้อยกว่าแสดงความคารวะมุทิตาจิต และขอพรจากผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555article
วันที่ 17 เม.ย.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เพื่อขอรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี อ.ศิรประภา โภชนจันทร์ ผู้จัดการโรงเรียนภราดานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงาน เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ม.ณรงค์ โภชนจันทร์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภราดานุสรณ์และ อ.ประยูร โภชนจันทร์ ที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจากนายสุชาติ อินทับทิม ผอ.สกสค. จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 15 มี.ค. 55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2554 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นสูงและปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และครูอาจารย์อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ และสถาบันที่ตนได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องต่อไป
มอบทุนการศึกษาโครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 6 มี.ค. 55 ผอ.เพชรรัตน์ อภิรัชตานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2554 ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่ง ด.ญ.ผกามาศ ม่วงขำ ตัวแทนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับประเทศ ได้ชมเชยที่ 1  ระดับจังหวัดได้ที่ 17 และด.ช.พงศกร จินดาและด.ญ.ธิติมา ด้วงเกิด ตัวแทนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ ได้ชมเชยที่ 2 ระดับจังหวัดได้ที่ 9
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555article
วันที่ 27-29 ก.พ.55 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนภราดานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบวันที่ 27 ก.พ. และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบวันที่ 28-29 ก.พ. ซึ่งเป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น 6 ภาคเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับประเทศarticle
วันที่ 25 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้นำ ด.ญ.รมย์รวินทร์ ตรุษเกตุ ตัวแทนนักเรียนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3  ระดับประเทศ ประเภทชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ณ หอประชุมพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ซึ่งมี ม.พนธกฤต นนท์ขุนทศ และ อ.สุพัตรา ลี้ศรีสวัสดิ์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
โครงการทัศนศึกษา สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 24 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 4 สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ วนอุทยานต้นสักใหญ่ เขื่อนสิริกิตติ์ และวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและตระหนักถึงความสำคัญของการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง
การประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประจำปี 2555article
วันที่ 23 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้รับการประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 เหล่าเสนา กลุ่มลูกเสือโรงเรียนภราดานุสรณ์ ณ โรงเรียนภราดานุสรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 19 นาย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน(ในระบบ) และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554article
วันที่ 22 ก.พ.55 โรงเรียนภราดานุสรณ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน(ในระบบ) จำนวน 8 โรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อุตรดิตถ์ นายธีรยุทธ ทาปุก ได้เป็นประธานประชุมในช่วงเช้า และในวันเดียวกันช่วงบ่าย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนภราดานุสรณ์ โดยนายณรงค์ โภชนจันทร์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
ติวเข้ม ป.6 และ ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554article
วันที่ 20-22 ก.พ.55 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนภราดานุสรณ์ได้จัดโครงการติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม ณ ธณภัทร โรงเรียนภราดานุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการติวเข้มในช่วงเช้า เวลา 9.00 น.- 11.45 น.และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวเข้มในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15-45 น.            
 
เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555article
วันที่ 10 ก.พ. 55 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภราดานุสรณ์ ได้ร่วม "เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน" ร่วมกับโรงเรียนเอกชนใน จ.อุตรดิตถ์ อีก 8 โรงเรียน จุดเริ่มขบวนจากหน้าวัดท่าถนน เดินสู่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
หน้า 6/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletเกียรติประวัติ
bulletฝ่ายบริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletสถิตินักเรียน
bulletระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่
bulletค่าธรรมเนียมการศึกษา
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2557
bulletฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
bulletฝ่ายอนามัยโรงเรียน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
WebSite ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
bulletกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
bulletโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
bulletสภอ.เมืองอุตรดิตถ์
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletเขื่อนสิริกิติ์
dot
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
dot
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานลูกเสือ สพฐ.
bulletสช. กระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงาน สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
bulletกรมการจัดหางาน
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สมศ.
โรงเรียนนี้น่าทึ่ง
Facebook

ข่าวการศึกษาวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนภราดานุสรณ์
เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. (055)414201 , 443024  Fax (055)414201
E-mail : parada_school@hotmail.com
www.parada.ac.th


flash_player