ReadyPlanet.com
dot dot
ฝ่ายวิชาการ

แผนงานวิชาการ

นโยบาย
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. เร่งรัดคุณภาพการศึกษา
3. เน้นการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน

เป้าหมาย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพื่อการรับรองคุณภาพการศึกษา
3. มีการนิเทศภายในอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4. ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มประสบการณ์
2. เพื่อทราบผลการเรียนการสอนทุกระยะ
3. เพื่อให้มีสื่อเพิ่มและกระตุ้นให้ครูใช้สื่อ
4. เพื่อให้ครูได้สอนตามเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletเกียรติประวัติ
bulletฝ่ายบริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletสถิตินักเรียน
bulletระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่
bulletค่าธรรมเนียมการศึกษา
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2558
bulletฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
bulletฝ่ายอนามัยโรงเรียน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
WebSite ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
bulletกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
bulletโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
bulletสภอ.เมืองอุตรดิตถ์
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletเขื่อนสิริกิติ์
dot
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
dot
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานลูกเสือ สพฐ.
bulletสช. กระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงาน สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ
bulletกรมการจัดหางาน
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สมศ.
โรงเรียนนี้น่าทึ่ง
Facebook

ข่าวการศึกษาวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนภราดานุสรณ์
เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. (055)414201 , 443024  Fax (055)414201
E-mail : parada_school@hotmail.com
www.parada.ac.th


flash_player