ReadyPlanet.com
dot dot
ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานกิจการนักเรียน


นโยบาย
1. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3. เน้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการและประชาธิปไตยในโรงเรียน

เป้าหมาย
1. โรงเรียนจัดสวัสดิการและบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุตามหลักสูตร
2. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยของนักเรียน




 



เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชนarticle
วันที่ 10 ก.พ. 2555 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วม "เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันการศึกษาเอกชน"
หน้า 1/1
1
[Go to top]



dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletเกียรติประวัติ
bulletฝ่ายบริหาร
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletสถิตินักเรียน
bulletระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่
bulletค่าธรรมเนียมการศึกษา
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2556
bulletฝ่ายบริหารทั่วไป
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายกิจการนักเรียน
bulletฝ่ายอนามัยโรงเรียน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2555
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2555
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
dot
WebSite ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
bulletกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
bulletสพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
bulletโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
bulletสภอ.เมืองอุตรดิตถ์
bulletจังหวัดอุตรดิตถ์
bulletเขื่อนสิริกิติ์
dot
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
dot
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานลูกเสือ สพฐ.
bulletสช. กระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงาน สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ


เว็บบอร์ด
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข่าวการศึกษาวันนี้
สมศ.
โรงเรียนนี้น่าทึ่ง

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนภราดานุสรณ์
เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. (055)414201 , 443024  Fax (055)414201
E-mail : parada_school@hotmail.com
www.parada.ac.th


flash_player